English    Australian    American    Italiano    Français    Deutsch    Español    Português    Danske    Nederlands    Svenska    Norske    日本語    한국어   

Tänk på ditt CO2  footprint

 

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>40%

PRODUCERAT AV ÅTERVINNINGS-PAPPER AVKASTNING PÅ PAPPERS-RESURSER KEMIKALIEFRI-PROCESS INGA TILLSATSER BIOLOGISKT NEDBRYTBAR PRODUKT PAPPERS- EMBALLAGE TRYCKSVÄRTA UTAN LÖSNINGSMEDEL REDUCERAT UTSLÄPP VID TRANSPORT

Inget jungfruligt material

Tillverknings-processen maximerar
avkastning på pappersresurser

Ingen blekning med syror eller alkalier

Inga tillsatser för bestrykning, antiklumpning eller parfymering

Idealisk komposttäckning

Återanvänd-ningsbara och biologiskt nedbrytbara förpackningar

Växtbaserad
trycksvärta minskar
VOC utsläpp och farligt avfall

Låg vikt per
volym betyder
bättre  transport-effektivit

Vår produkt innehåller  >99% återvinningspapper (post-consumer). Inget nytt material används i vår produkt.

Återanvändning av papper räddar värdefulla soptippsområden, sparar energi, minskar förorening och förbrukar mindre resurser än tillverkning med jungfruligt material.

Vår process använder praktiskt taget endast återvinnings-papper.

Maximering av återanvändning  (och därför minskning i mängden avfall sänt till soptippen) hjälper till att minska behovet av  soptippsområden, vilket hindrar  förstörelse av naturlig miljö och förorening av vattendrag.

Vår patenterade process  är Process Chlorine Free (PCF). Detta betyder att den använder inga blekmedel alls   (klor, syrebaserat eller elementalt).

Blekmedel innehåller kemikalier som kan öka respiratoriska risker och producera giftiga biprodukter. Dessa kan ha en negativ påverkan på människor, djur och miljön.  

Vår produkt litar på papperets naturliga absorberings-egenskaper och använder inte tillsatser eller kemikalier.

Tillsatser för bestrykning, antiklumpning och parfymering (som bara  maskerar lukter) kan  innebära hälsorisker för både människor och djur  då de  innehåller, skapar eller använder kemikalier, allergener, ångor och Volatile Organic Compound (VOC) utsläpp.

Efter användning kan vår produkt användas som komposttäckning i trädgårdar eller så kommer det att brytas ner förmånligt i ett kontrollerat avfallsupplag.

Papper bryts ner med tiden med hjälp av syre och vatten. I trädgården kan täckning med papper  (särskilt när det är blandat med annat organiskt material)  hjälpa till att hämma ogräs, bevara vatten , skydda växter från kyla  och minska  jorderosion.

Vårt emballage är gjort av >99% förnyelsebart papper som kan återanvändas, som är biologiskt nedbrytbart och som kan användas som  miljövänligt bio-bränsle.

Återanvändning av papper räddar värdefulla soptippsområden, sparar energi, förbrukar mindre  resurser och minskar föroreningar.   Pappersförpack-ningar kan också fungera bra vid kompostering.

Vårt emballage  använder vatten-baserad trycksvärta i stället för traditionella trycksvärtor innehållande lösningsmedel.

Trycksvärtor baserade på lösningsmedel använder petrokemikalier (olja) som skapar högre Volatile Organic Compound (VOC) utsläpp och farligt avfall. VOC utsläpp inkluderar en mängd  kemikalier, som kan ha kort- och långsiktiga  negativa effekter   (på människor, djur och miljön).

Vår produkt av återvinnings-papper är lättare än alternativ som innehåller lera, kemikalier och trä.

Lättare produkter betyder lägre bränsleförbrukning (före och efter köpet) och mindre utsläpp per km(före och efter köpet).